PODPOŘTE WEB!

Byl bych rád, kdyby se tento web rozšířil mezi lidi, kterým se bude hodit. Podpořte ho tedy prosím vložením odkazu na své, školní, popřípadě jiné stránky. Děkuji.


Historie lidstva | Učebnice dějepisu on-line

Úvod do dějepisu

Web slouží jako učebnice dějepisu on-line. Obsah je vytvořený ze skript SPŠ a obrázků převzatých především z wikipedie. Historie lidstva je zde záměrně rozepsaná stručně a bodovitě v kapitolách tak, aby se dala snadno pochopit a zapamatovat. Navíc jsou texty prokládány odkazy na jiné stránky, kde se k daným kapitolám dočtete další rozšiřující informace. Texty mohou posloužit jako zdroje informací pro tvorbu referátů, přípravu na testy, zkoušky a třeba i maturitu.


Dostává se Ti do rukou text, který jeho autor věnuje všem, kteří:

a) si neradi v hodinách dělají příliš podrobné poznámky

b) si nestíhají v hodinách dělat podrobné poznámky

c) si nedělají v hodinách žádné poznámky

d) by si chtěli v hodinách dělat podrobné poznámky, ale tempo učitelova vypravování je natolik rychlé, že jim tento text bude sloužit jako solidní kostra

e) si přece ve věku počítačů nebudou dělat poznámky do tak zastaralé pomůcky, jako je sešit, tak ať se ten učitel trochu snaží!

f) mají jakýkoliv jiný důvod, proč si tento text přečíst (třeba je dějepis baví...)


Další důležité upozornění:

Prosím čtenáře, aby tento text nepovažoval za jedinou, absolutní, nejzevrubnější nebo nejdokonalejší informaci nebo snad za jedinou pomůcku k naučení dějepisné látky! To by byl asi nejhorší omyl. Tento text je souborem mých dosavadních písemných poznámek k výuce. Je vhodným doplňkem k přednáškám ve škole, ale mnohé další informace si musí zájemce už vyhledat sám, v knihovnách, v muzejích, v archívech a jinde.Do Tvé další práce Ti přeji hodně úspěchů a přál bych si, aby i tato drobná práce přispěla k probuzení alespoň částečného zájmu o historii, obor dnes spíše přehlížený, a přesto tak inspirující.

Cicero: Historia est magistra vitae.Obsah - rejstřík:


Hlava B: Pravěk

 • 1. Vznik a vývoj člověka
 • 2. Starší doba kamenná – paleolit
 • 3. Střední doba kamenná – mezolit
 • 4. Mladší a pozdní doba kamenná – neolit a eneolit (chalkolit)
 • 5. Doba bronzová

Hlava C: Starověk – staroorientální státy

 • 1. Obecné předpoklady
 • 2. Dějiny Mezopotámie
 • 3. Dějiny Egypta
 • 4. Dějiny Chetitů
 • 5: Dějiny východního Středomoří – Fénicie a Palestina
 • 6. Dějiny egejské oblasti – Mykény a Kréta
 • 7. Dějiny Persie
 • 8. Dějiny Indie
 • 9. Dějiny Číny

Hlava D: Starověk - klasické starověké otrokářské státy – období antického Řecka a Říma

Hlava D.1: Starověké Řecko

 • 1. Nejstarší, tzv.temné období
 • 2. Archaické období
 • 3. Vývoj Sparty
 • 4. Vývoj Athén
 • 5. Doba klasická
 • 6. Doba helénistická
 • 7. Kultura starověkého Řecka

Hlava D.2: Starověký Řím

 • 1. Nejstarší období – království
 • 2. Období římské republiky
 • 3. Punské války
 • 4. Krize republiky a její zánik
 • 5. Rané císařství – principát
 • 6. Pozdní císařství – dominát
 • 7. Přínos římské civilizace
 • 8. Vznik a rozdělení křesťanství
 • 9. Eneolit, doba bronzová a železná ve střední Evropě

Hlava E: Raný středověk

 • 1. Obecná charakterizace
 • 2. Franská říše
 • 3. Vznik Francie
 • 4. Vznik svaté říše římské (národa německého)
 • 5. Vznik Anglie
 • 6. Vikingové (Normani)
 • 7. Byzantská říše
 • 8. Arabové
 • 9. Vznik Kyjevské Rusi
 • 10. Příchod Slovanů na naše území a Sámův kmenový svaz
 • 11. Velká Morava
 • 12. Přemyslovské Čechy
 • 13. Vznik Polska
 • 14. Vznik Uher
 • 15. Románská kultura

Hlava F: Vrcholný středověk

 • 1. Společnost doby
 • 2. Křížové výpravy
 • 3. Stoletá válka mezi Francií a Anglií
 • 4. Vývoj v dalších evropských zemích
 • 5. Čechy za posledních Přemyslovců
 • 6. Lucemburkové
 • 7. Karel IV.
 • 8. Společenská krize za Václava IV.
 • 9. Počátky husitství
 • 10. Husitské války
 • 11. Výsledky husitství
 • 12. Doba polipanská a poděbradská
 • 13. Doba jagellonská
 • 14. Gotická kultura

Hlava G: Pozdní středověk

 • 1. Renesance a humanismus
 • 2. Nové vědecké objevy a zámořské plavby
 • 3. Společnost
 • 4. Německá reformace
 • 5. Francie
 • 6. Anglie
 • 7. Revoluce v Nizozemí
 • 8. Nástup Habsburků v Českém království
 • 9. České stavovské povstání
 • 10. Třicetiletá válka

Hlava H: Přechod k novověku

 • 1. Hospodářství
 • 2. Evropa po třicetileté válce
 • 3. Anglická revoluce
 • 4. Absolutismus ve Francii
 • 5. Počátky absolutismu v Rusku
 • 6. Vývoj Pruska
 • 7. Habsburská monarchie po třicetileté válce
 • 8. Barokní kultura

Hlava I: Osvícenství a počátky budování občanské společnosti

 • 1. Obecné předpoklady
 • 2. Osvícenský absolutismus – tereziánské reformy
 • 3. Josefínské reformy
 • 4. Klasicismus, empír
 • 5. Boj za nezávislost amerických osad
 • 6. Počátky budování USA
 • 7. Velká francouzská revoluce a napoleonské války
 • 7.1 Francie před revolucí
 • 7.2 Vítězství revoluce
 • 7.3 Vrchol revoluce
 • 7.4 Napoleonská doba

Hlava J: Přelom 18. a 19. století

 • 1. Zemědělská a průmyslová revoluce
 • 2. Myšlenkové směry na počátku 19. století
 • 3. Revoluce v 1. polovině 19. století
 • 4. Romantismus
 • 5. Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století
 • 5.1 Hospodářská a politická situace
 • 5.2 České národní obrození
 • 6. Revoluční rok 1848
 • 7. Rok 1848 v habsburské monarchi

Hlava K: 2. polovina 19. století

 • 1. Realismus
 • 2. Evropa ve 2. polovině 19. století
 • 3. Občanská válka v USA a vývoj po válce
 • 4. Rakousko v 50. a 60. letech 19. století
 • 5. Rakousko-uherské vyrovnání
 • 6. Vývoj Rakousko-Uherska v letech 1871-1914

Hlava L: Svět na přelomu 19.a 20.století

 • 1. Hospodářské změny
 • 2. Vznik monopolů a imperialismu
 • 3. Koloniální mocnosti
 • 4. Politický vývoj na přelomu 19.a 20.stol
 • 5. Dělnické hnutí
 • 6. Nové umělecké směry na přelomu 19. a 20. stol

Hlava M: První polovina 20. století

 • 1. První světová válka
 • 2. Ruská revoluce 1917
 • 3. Vznik Československa
 • 3.1 Zahraniční odboj
 • 3.2 Domácí odboj
 • 4. Poválečné uspořádání Evropy (versailleská smlouva)
 • 5. Stabilizace Evropy a významné konference ve 20. letech
 • 6. Německo ve 20.letech 20.stol
 • 7. Totalitní režimy v Evropě a počátky fašismu

Hlava N: ČSR ve 20. letech 20. století

 • 1. Územní rozsah
 • 2. Krize roku 1920
 • 3. Politika ve 20.letech
 • 4. Společnost a hospodářství

Hlava O: Vývoj ve 30. letech 20. století

 • 1. Sovětský svaz ve 20. a 30. letech – stalinismus
 • 2. Světová hospodářská krize
 • 3. Vítězství německého fašismu
 • 4. Německé přípravy na válku
 • 5. Válečné konflikty ve 30.letech
 • 6. ČSR ve 30.letech
 • 7. Druhá republika (1938-1939)
 • 8. Společnost ve 20.a 30.letech 20.stol

Hlava P: Druhá světová válka

 • 1. I. etapa 1939-1941
 • 2. II. etapa 1941-1943
 • 3. III. etapa 1943 – přelom ve válce
 • 4. IV. etapa 1944-1945 – závěr války
 • 5. Důsledky války
 • 6. ČSR za okupace 1939-1945 + domácí a zahraniční odboj

Hlava R: Vývoj po roce 1945

 • 1. Poválečné rozdělení světa
 • 2. Studená válka
 • 3. Vývoj ve východním bloku v 50. a 60. letech
 • 4. Vývoj ve východním bloku v 70. a 80. letech
 • 5. Vývoj Západu a USA
 • 6. Vážné konflikty ve 2. polovině 20. století

Hlava S: Poválečné Československo

 • 1. Zánik demokracie 1945-1948
 • 2. Stalinismus 1948-1956
 • 3. 50. a 60. léta – Pražské jaro 1968
 • 4. „Normalizace“ 70. a 80. let

Hlava T: Společnost a kultura dnešní doby

Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama