Hlava E: Raný středověk (5. – 12. století)

Kapitola 1: Obecná charakteristika

1. Charakteristika doby:

- rozpadá se rodové zřízení a vznikají raně středověké státy. Zaniká otrokářský systém a vzniká feudální.

- společnost je ryze zemědělská (90 % obyvatel ). Nástroje jsou dokonalejší - rádlo, pluh, brány. Sklizeň obilí pomocí srpu, výmlat cepem nebo dobytkem. Způsob hospodaření = dvojpolní, dvojhonný systém (= osetá plocha a úhor), tedy polovina půdy musí ležet ladem, neboť je málo dobytka, a proto i málo hnoje (maximálně se užívá hnojení spálením vegetace). To vedlo k nízkým výnosům a k nebezpečí hladomoru - tehdy velmi často. Nízké výnosy = málo vesnic a málo lidí. Vesnice jsou daleko od sebe, doprava je špatná. Obyvatelé si staví polozemnice (obydlí částečně zapuštěné do země).

2. Hierarchie společnosti:

a) světská společnost :

- v čele stojí panovník - král = nejbohatší feudál, teoretický vlastník veškeré půdy.

- feudálové = leníci - bývalí členové vojenské družiny, nyní aristokracie - urození, jsou odměňováni za své služby propůjčenou půdou (lénem) a poddanými.

- svobodní rolníci - odevzdávají dávky z pronajaté půdy (dominikál = půda vrchnosti, rustikál = půda rolníků, obce).


Existují tedy dvě skupiny obyvatel:

- šlechta = urození, držitelé propůjčené, později dědičné půdy. Dělí se na vyšší šlechtu (panstvo, žijí na hradech) a nižší šlechtu (zemani, žijí na tvrzích). Šlechtic mohl být obdařen titulem rytíř - za statečnost v boji. Šlechtic měl povinnost být věrný panovníkovi. Tvoří vrchnost, nepracují, věnují se boji, zábavě.

- poddaní = neurození, pracují na pronajaté půdě a odevzdávají rentu - v naturáliích, později v úkonech a nakonec v penězích.


b) organizace církve:

- křesťanství je jediné, oficiální náboženství většiny evropských států, zprvu ještě bojuje proti pohanství

- původně hlásalo rovnost všech lidí na zemi. Časem změna - učení o trojím lidu, které bylo prý dáno Bohem = 1.duchovní (starost o spásu duše), 2.páni (vládne, bojuje a ochraňuje lid), 3. poddaní (prostý lid, pracuje a poslouchá). Lidé si budou rovni po smrti - útěcha. Tato změna souvisela s budováním církevní hierarchie a moci a vzájemné spolupráce s vládnoucí feudální vrstvou, pro niž křesťanství zajišťovalo vědomí celistvosti státu po stránce ideové, udržování poddaných v poslušnosti.

- církevní moc rostla od 6. století - římský biskup se prohlásil zástupcem Boha, následovníkem sv. Petra = stal se papežem (Řehoř Veliký). Další struktura viz. předchozí strana 31. Se vzrůstem vlivu souvisel i nárůst majetku (dary krále a feudálů). Aby nedošlo po smrti kněze k problémům s dělením jeho majetku mezi jeho dědice (potomky), byl v církvi zaveden celibát = zákaz sňatku. Církev se ukázala pro světskou moc jako nepostradatelná, okrsky světské se často kryly s církevními (úřadovali pro obě jak jinak než mniši). Postupně narůstá odpor církve proti podřízenosti světské moci a snaha o osamostatnění (viz.dále také boj o investituru)

- církev měla jednoznačný vliv na uchování (částečné) antické vzdělanosti, mniši opisovali knihy. Kněží jako jediní uměli číst a psát, zastávali i funkce lékařů a učitelů.

- rozkol v křesťanství - 1054 - velké schizma - na západní (římská, latinská, katolická ) větev a východní (byzantská, řecká, pravoslavná).

Od: zth - 18:48/8.1.2022

85488

---

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  tři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama